PROMOCJA NA WYBRANE TURNUSY-DO 25% TANIEJ

UMOWA I REGULAMIN PÓŁKOLONIE LETNIE 2024

Umowa zawarta dnia ______ 2024 r.
na podstawie formularza zgłoszeniowego z dnia ______ 2024 r.

pomiędzy

Runmageddon Play sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-540), ul. Czarnieckiego 86/88 lok. 1 zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561436, NIP: 5862297785, reprezentowaną przez: Alicję Bisewską – członka zarządu albo Norberta Kwiecień – pełnomocnika, zwaną dalej „Najemcą

i łącznie zwanymi „Stronami

Zwanym dalej w umowie oraz w regulaminie „Organizatorem”

a

__________________  zam. __________________, Pesel: __________________  zwanym/ą dalej Rodzicem/Opiekunem. Rodzic/Opiekun oświadcza, iż jest uprawnionym do zawarcia niniejszej umowy przedstawicielem ustawowym małoletniego Uczestnika:

 

Imię i nazwisko: __________________

Adres zamieszkania: __________________

PESEL Uczestnika: __________________

 

Cena całkowita: __________________ zł

Niniejsza umowa dotyczy wybranych turnusów półkolonii letnich 2004 (zaznaczone x)

☒ Turnus 1     03.07 – 07.07.2024 r.

☐ Turnus 2     10.07 – 14.07.2024 r.

☒ Turnus 3     17.07 – 21.07.2024 r

☐ Turnus 4     24.07 – 28.07.2024r.

☐ Turnus 5     31.07 – 04.08.2024 r.

☐ Turnus 6     07.08 – 11.08.2024 r.

☐ Turnus 7     21.08 – 25.08.2024 r.

☒ Turnus 8     28.08 – 01.09.2024 r.

 

Miejsce przekazania uczestnika pod opiekę opiekuna kolonijnego oraz miejsce przekazania uczestnikapod opiekę opiekuna prawnego (wybierz adres, zaznaczone x):

………….

…………

………….

Spóźnienie się na miejsce odbioru z uczestnikiem, skutkuje obowiązkiem samodzielnego dowozu dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego na miejsce półkolonii. Organizator nie zwraca kosztów w związku z niezrealizowanym przejazdem, jeśli wynikało to z przyczyn zależnych od Uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

Podpisując niniejszą umowę wyrażam świadomą zgodę na wykonywanie zdjęć lub/i filmów z udziałem Uczestnika oraz ich publikację na stronach internetowych Organizatora oraz na www.polkolonie.runmageddonk.pl, a także w mediach społecznościowych Organizatora i Runmageddon, w celu popularyzacji aktywności fizycznej, a tym samym zachęcania innych osób do brania udziału w kolejnych podobnych wydarzeniach (podstawa prawna: art. 81 zd. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). Jestem świadomy, że zgoda niniejsza może być cofnięta w każdej chwili poprzez wysłanie maila na adres polkolonie@runmageddon.pl z dopiskiem w temacie „cofnięcie zgody + numer Turnusu” i wskazaniem opublikowanych zdjęć, których to dotyczy.

Do określenia praw i obowiązków Stron zastosowanie znajdują zasady określone w Regulaminie Półkolonii Letnich Runmageddon Kids 2024 –stanowiącym jej integralną część.

Niniejsza umowa została sporządzona i zawarta w formie elektronicznej. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszej umowy na półkolonie letnie 2024 pomiędzy Rodzicem/Opiekunem Uczestnika dokonującym zgłoszenia na półkolonie, a Organizatorem.

 

Regulamin PÓŁKOLONII LETNICH RUNMAGEDDON 2024

 1. Runmageddon Play sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-540), ul. Czarnieckiego 86/88 lok. 1 zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561436, NIP: 5862297785, reprezentowaną przez: Alicję Bisewską – członka zarządu albo Norberta Kwiecień – pełnomocnika, zwaną dalej „Najemcą
 2. i łącznie zwanymi „Stronami

 

 1. Organizator organizuje Półkolonie w następujących 5-dniowych turnusach realizowanych od poniedziałku do piątku:
 2. Turnus 1 – 03.07 – 07.07.2024 r.
 3. Turnus 2 – 10.07 – 14.07.2024r.
 4. Turnus 3 – 17.07 – 21.07.2024 r.
 5. Turnus 4 – 24.07 – 28.07.2024 r.
 6. Turnus 5 – 31.07 – 04.08.2024 r.
 7. Turnus 6 – 07.08 – 11.08.2024 r.
 8. Turnus 7 – 21.08 – 25.08.2024 r.
 9. Turnus 8 – 28.08 – 01.09. 2024 r.

 

 1. Program półkolonii obejmuje opiekę i zajęcia odbywające się przez 5 dni w każdym turnusie, w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 17:30 realizowanych w turnusach (1,2,3,4,5,6,7,8) do wyboru od 26.06.2024 r. do 30.08.2024 r.
 2. Szczegółowy program półkolonii realizowany w poszczególnych turnusach znajduje się na stronie internetowej www.polkolonierunmageddonkids.pl
 3. Program półkolonii realizowany jest od godz. 9:00 do godz. 17:00. Istnieje możliwość przyprowadzenia dziecka od godz. 08:30 oraz odbioru do godz. 17:30, przy czym do godziny 9:00 i po godzinie 17:00 zapewniane są wyłącznie świadczenia opiekuńcze.
 4. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 17:30 Organizator może naliczyć Opiekunowi dodatkową opłatę w wysokości 50 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę pozostawania dziecka pod nadzorem Organizatora.
 5. Rodzice/Opiekunowie przyprowadzający i odbierający uczestników zobowiązani są zgłosić ten fakt wychowawcy grupy oraz podpisać listę obecności.
 6. Półkolonie odbywać się będą w: Warszawa
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktów telefonicznych z Rodzicem/Opiekunem Uczestnika w celach związanych z organizacją i przebiegiem Półkolonii.
 8. Grupy liczą 15 osób.
 9. W sytuacji niewystarczającej liczby Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Turnusu i zwrotu wpłaconych środków albo, w porozumieniu z Opiekunem Prawnym, zapisania Uczestnika na inny realizowany Turnus. Organizator przekaże Opiekunowi prawnemu informację o odwołaniu Turnusu nie później niż na 10 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Turnusu.
 10. Minimalna liczba uczestników w Turnusie, aby półkolonie się odbyły to 15 uczestników.
 11. Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia grupy przez więcej niż jednego Opiekuna stosując system rotacyjny.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, jak również niezrealizowania pewnych zajęć wynikających z programu, z przyczyn niezależnych, takich jak tempo pracy Uczestników, warunki atmosferyczne bądź inne sytuacje niezależne. W takim przypadku Organizator będzie zapewniał zajęcia w innym, adekwatnym do okoliczności zakresie.
 13. Półkolonie podlegają zgłoszeniu w Kuratorium Oświaty na zasadach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 14. Rodzic/Opiekun lub osoba upoważniona do odbioru Uczestnika ma obowiązek poświadczyć odbiór dziecka czytelnym podpisem na liście odbioru Uczestnika półkolonii.
 15. Jeśli osobą odbierającą Uczestnika z Półkolonii będzie osoba inna niż podpisująca niniejszą Umowę, Organizator zażąda okazania pisemnego upoważnienia do odbioru udzielonego przez Opiekuna prawnego Uczestnika oraz okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem.
 16. Organizator może odmówić przyjęcia na Uczestnika na Półkolonie bez podawania przyczyny.

 

 1. Koszt udziału w półkoloniach wynosi: 1100,00 brutto zł (słownie: tysiąc sto pięćdziesiąt zł) za jeden Turnus.
 2. Organizator, w ramach opłaty za półkolonie zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek oraz woda), pokrycia kosztów ubezpieczenia NNW na czas trwania Turnusu półkolonii oraz wyposażenia dziecka we wszystkie materiały niezbędne do uczestnictwa w półkoloniach. Nagrody, atrakcje, zajęcia Runmageddon wliczone są w cenę półkolonii.
 3. Opłatę za półkolonie należy wnieść w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze licząc od dnia otrzymania informacji o zaakceptowaniu karty kwalifikacyjnej Uczestnika. Opłatę należy uiścić korzystając z opcji szybkich płatności online znajdującej się na stronie polkolonie.runmageddon.pl.
 4. Organizator nie zwraca wniesionej kwoty za niewykorzystane dni z powodu wyjazdu, choroby jak również innych zdarzeń zależnych od Uczestnika lub jego Opiekuna prawnego.
 5. Brak uiszczenia opłaty w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z półkolonii, spowoduje brak możliwości uczestniczenia w zajęciach oraz skutkuje skreśleniem z listy uczestników półkolonii.

 

 1. Rodzic/Opiekun, który zawarł za pośrednictwem strony internetowej polkolonie.runmageddon.pl umowę na odległość, może w terminie 3 dni licząc od dnia zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny, chyba że odstąpienie takie miałoby nastąpić po rozpoczęciu Turnusu (umowne prawo odstąpienia).
 2. Rodzic/Opiekun może odstąpić od umowy, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Rodzica/Opiekuna oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres email Organizatora: polkolonie@runmageddon.pl wskazując co najmniej imię i nazwisko uczestnika oraz numer Turnusu, w którym miał on wziąć udział.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą. Organizator zwraca Rodzicowi/Opiekunowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Rodzica/Opiekuna o odstąpieniu od umowy, dokonaną przez niego płatność.
 5. Zwrotu płatności Organizator dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Rodzica/Opiekuna użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Rodzic/Opiekun wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Niezależnie od powyższego, w terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed rozpoczęciem Turnusu, Rodzic/Opiekun prawny może złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Półkoloniach.
 7. W przypadku rezygnacji Organizator zwróci wpłaconą kwotę za każdy turnus, pomniejszoną o opłatę manipulacyjną w wysokości 150,00 zł brutto. Zwrot dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy Rodzica/ Opiekuna prawnego, w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

 

 1. Podczas Półkolonii będą wykonywane zdjęcia i filmy, na których Uczestnik może być ujęty w trakcie zajęć. Publikacja wizerunku uczestników biorących udział w Półkoloniach służy popularyzacji aktywności fizycznej oraz zachęcenia innych do brania udziału w kolejnych podobnych wydarzeniach. Zdjęcia i filmy wykonywane są w sposób spontaniczny przez zaangażowanych fotografów/kamerzystów lub opiekunów, którzy nie mają możliwości wybiórczego dokumentowania, skupiają się bowiem na ciekawych ujęciach niezależnie od osoby. Rozpowszechnianie wizerunku odbywa się w oparciu o zezwolenie osoby sfotografowanej lub sfilmowanej, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 Kodeksu Cywilnego.
 2. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunku Uczestnika) odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zgodnie z wyrażoną zgodą, która może być w każdej chwili cofnięta.

Zawarcie umowy o udział w Półkoloniach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opuszczanie placówki dydaktycznej przez Uczestnika, w trakcie trwania Półkolonii. Opuszczenie placówki następuje w towarzystwie opiekuna w celach rekreacyjnych i edukacyjnych, w związku z realizacją programu Półkolonii.

 

 1. Uczestnik Półkolonii zobowiązany jest do:
 1. W przypadku poważnych wykroczeń Uczestnik Półkolonii może zostać wykluczony z zajęć po uprzednim powiadomieniu Rodzica/Opiekuna. Rodzic/Opiekun Uczestnika wykluczonego zobowiązany jest do bezzwłocznego odebrania dziecka z zajęć.
 2. Kosztami napraw za szkody spowodowane przez Uczestnika Półkolonii będą obciążani Rodzice (Opiekunowie) na podstawie protokołu zniszczenia sporządzonego przez opiekuna w obecności sprawców zdarzenia.
 3. Zabrania się Uczestnikom swobodnego oddalania się od grupy na wycieczkach bez wyraźnej zgody opiekuna.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub zgubione przedmioty, które są własnością Uczestnika: smartphone, tablet, telefon komórkowy, gry, biżuteria, itp. Organizator nie zapewnia możliwości ich przechowania w trakcie Półkolonii.
 5. O nieprzestrzeganiu powyższych zasad poinformowani zostają Rodzice (Opiekunowie). Niezależnie od powyżej wybranych punktów obowiązują ogólne przyjęte regulaminy: poruszania się po drogach, zachowania podczas podróży autokarem i przeciwpożarowy.
 6. Za brak obecności na zajęciach Uczestnika nie przysługuje zwrot pieniędzy.

 

 1. W sytuacji wejścia w życie wytycznych lub ograniczeń wynikających z zarządzeń właściwych organów władzy odnoszących się do zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 lub innym, a skutkujących brakiem możliwości organizacji Półkolonii, wydanych przed rozpoczęciem Półkolonii lub w trakcie ich trwania, Półkolonie zostaną odwołane lub zakończone w terminie zgodnym z wprowadzonymi ograniczeniami.
 2. W sytuacji odwołania półkolonii przed ich rozpoczęciem, Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% uzyskanych środków na konta bankowe Rodziców/Opiekunów w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia odwołania.
 3. W sytuacji odwołania półkolonii w trakcie ich trwania, Organizator zobowiązuje się do zwrotu uzyskanych środków na konta bankowe Rodziców/Opiekunów w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia odwołania, w zakresie w jakim program Półkolonii nie został zrealizowany.
 4. Powyższe odnosi się również do innych sytuacji mających znamiona siły wyższej, tj. niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a które z jakiegokolwiek powodu uniemożliwiają lub utrudniają przeprowadzanie półkolonii.

 

 1. Rodzic/ opiekun prawny uczestnika zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa z reżimem sanitarnym, przede wszystkim: przyprowadzania na półkolonie tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, umożliwiający ponowne przyjęcie.
 2. Rodzic/ opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

 

 1. O chęci złożenia reklamacji Rodzic/ Opiekun prawny może poinformować Organizatora w dowolnej formie, w tym w szczególności osobiście w trakcie trwania Półkolonii, za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając oświadczenie na adres polkolonie@runmageddon.pl albo pocztą tradycyjną na adres Organizatora wskazany w nagłówku niniejszego regulaminu. W przypadku korespondencji e-mail, w temacie wiadomości należy wpisać: „Reklamacja”.
 2. Składając reklamację należy określić jakie działania albo zaniechania Organizatora Rodzic/ Opiekun prawny kwestionuje, wskazać swoje dane umożliwiające kontakt w sprawie rozpatrzenia reklamacji (co najmniej adres e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź), a także czego się Rodzic/Opiekun prawny w związku z reklamacją domaga.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona terminie 14 dni i przesłana na wskazany adres e-mail, bądź tradycyjną pocztą, jeśli Rodzic/Opiekun prawny tego zażąda.
 4. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 5. Organizator informuje Rodzica/ Opiekuna prawnego o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 6. Organizator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestników oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych w związku z organizacją Półkolonii.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane dane osobowe, jest Organizator oraz Runmageddon Play spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Stefana Czarnieckiego 86/88 lok.1 jako właściciel strony internetowej www.polkolonie.runmageddon.pl. Wskazane wyżej podmioty mogą być razem określane jako „My”.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych (IOD). Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: iod@runmageddon.pl; adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Runmageddon Play Sp. z o.o., ul. Stefana Czarnieckiego 86/88 lok.1, 01-541 Warszawa.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas przesyłanie formularza zgłoszeniowego do udziału w Półkoloniach, jak również w trakcie zawierania umowy o udział w Półkoloniach.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ umożliwia nam to :

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie takiej informacji na adres mailowy: zgody@runmageddon.pl. Proces aktualizacji wycofania zgody może potrwać do 72 godzin. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Przy przesłaniu formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa w Półkoloniach oczekujemy podania przez Ciebie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer Pesel, imiona i nazwiska rodziców bądź opiekunów prawnych małoletniego uczestnika Półkolonii, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zgłaszającej, jej Pesel, numer telefonu, oraz adres e-mail, informacje o stanie zdrowia Uczestnika mające wpływ na możliwość uczestniczenia w Półkoloniach. Podanie powyższych danych jest niezbędne do zgłoszenia udziału Uczestnika w Półkoloniach.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Organizatora i Runmageddon Play w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [RODO], tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Masz też prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w prowadzeniu działalności i organizowaniu Półkolonii, czyli takim, które wspomagają obsługę informatyczną, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, organizacji Półkolonii, a także ubezpieczeń.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe do czasu wycofania zgody przez Ciebie. Po upływie powyższych okresów będziemy przechowywać twoje dane w celach:

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza obszar EOG.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Spółkę polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Wszystkie umowy o udział w Półkoloniach zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności kodeksu cywilnego.